Skip to content

El Projecte

Què és el LIFE UNCINATA*?

LIFE UNCINATA* neix amb la intenció de protegir i restaurar els boscos de pi negre (Pinus uncinata) del Pirineu, particularment l’Hàbitat d’Interés Comunitari 9430* (Boscos montans i subalpins de Pinus uncinata en substrats guixencs o calcaris), per mitjà de la restauració de dinàmiques naturals, l’equilibri funcional de les comunitats representades, i la major resistència al canvi climàtic, considerant els escenaris actuals i futurs dels impactes als que està sotmès l’hàbitat (incendis, sequeres, sobrefreqüentació…).

Els estudis resultants contribuiran a l’avaluació de l’estat de conservació de l’hàbitat als Pirineus, seguint el mandat de l’article 17 de la Directiva Hàbitats.

El projecte contribuirà al desenvolupament i la gestió de la xarxa Natura 2000, i contribuirà a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia Europea per a la Biodiversitat, 2030.

Les accions de conservació directa s’executaran en 6 Zones d’Especial Conservació (ZEC) (que contenen en conjunt més del 50% de l’hàbitat als Pirineus), tot i que la diagnosi de l’hàbitat abastarà la totalitat de l’hàbitat de la regió.

És un projecte de la Unió Europea del programa LIFE Nature & Biodiversity i té una durada de  cinc anys, fins al desembre del 2027.

Objectius del projecte

L’objectiu del projecte és desenvolupar accions de conservació i restauració que serveixin de model i siguin transferibles a la resta de forests de Pinus uncinata d’Europa, que pateixin o puguin patir, en un futur no massa llunyà, els mateixos problemes de conservació que les ZECs on treballarem.