Skip to content

Work Packages

Work packages

WP1: Gestió del projecte i accions de coordinació
Objectius específics​
 • Definir l’estructura i sistemes de coordinació i gestió del projecte.
 • Establir els canals de control i seguiment.
 • Seguiment de les accions i detecció de problemes.
 • Interlocució entre socis.
 • Dissenyar el Pla estratègic de coordinació

Accions

WP2: Treballs preliminars pel desenvolupament de l’estratègia de conservació de l’hàbitat a escala regional

Objectius específics​

 • Conèixer l’estat inicial de l’habitat a partir d’indicadors d’estructura, funcionalitat i biològics
 • Obtenir informació prèvia a les accions dels bioindicadors de seguiment i espècies clau.
 • Obtenir informació previa per al disseny de productes de transferència i difusió.

Accions

 • T2.1.- Revisió (state of the art) sobre criteris i indicadors.
 • T2.2.- Diagnosis (GIS i teledetecció) de l’estat de l’HIC a escala pirinenca.
 • T2.3.- Diagnosis a camp a escala pirinenca i regional sobre mostra representativa.
 • T2.4.- Diagnosis a camp dels rodals d’actuació identificats a T2.2.
 • T2.5.-Diagnosis de biodiversitat als rodals seleccionats (indicadors directes + indicadors indirectes).
 • T2.6.- Avaluació de pressió per herbivoria.
 • T2.7.- Identificació àrees sensibles a sobrefreqüentació.
 • T2.8.- Data management de diagnosi.
WP3: Plans d’acció sobre l’hàbitat per a cada ZEC, definició de l’estratègia de conservació de l’hàbitat

Objectius específics​

 • Definició d’una estratègia de conservació de l’habitat.
 • Preparar Plans d’Acció sobre l’hàbitat per a cada ZEC.

Accions

 • T3.1.- Elaborar l’Estratègia de conservació del HIC a escala regional (a partir de WP2).
 • T3.2.- Elaborar Plans de Conservació de l’HIC a escala de ZEC (6 ZECs) a mig i llarg termini, mitjançant models d’optimització, i proposta de seguiment de l’estat de conservació de l’habitat

WP4: Acords amb propietats

Objectius específics​

 • Establir els termes de responsabilitat i compromisos dels LIFE amb els propietaris dels terrenys on s’executaran les accions.
 • Elaborar i acordar calendaris d’execució.
 • Informar els propietaris de terrenys afectats per l’abast de les accions del projecte
 • Promoure un espai d’intercanvi i confiança amb propietaris implicats.

Accions

 • T4.1.- Establir acords amb propietaris dels terrenys on s’implantaran actuacions.
 • T4.2.- Dissenyar i acordar calendaris actuacions amb els propietaris.

WP5: Accions per a la conservació i millora dels boscos de pi negre en calcari

Objectius específics​

 • Incrementar la superfície de boscos amb prioritat per a la conservació i processos ecològics deslligats de la intervenció humana.
 • Promoure una gestió multifuncional del bosc basada en els principis de la silvicultura naturalística i integrant elements clau de biodiversitat.

Accions

 • T5.1- Designar rodals a dinàmiques naturals segons diagnosi WP2.
 • T5.2.- Actuacions forestals per accelerar processos de maduresa en boscos a dinàmica natural.
 • T5.3.- Integració de criteris de biodiversitat en boscos multifuncionals (rodals regulars joves o de mitjana edat).
 • T5.4.- Integració de criteris de biodiversitat en boscos multifuncionals (masses adultes capitalitzades).
 • T5.5.- Integració de criteris de biodiversitat en boscos multifuncionals (masses irregulars amb ús commercial).
WP6: Prevenció i mitigació d’impactes

Objectius específics​

 • Reduir el risc d’incendis d’alta intensitat en boscos vulnerables.
 • Reduir i restaurar l’impacte de l’herbivorisme per part d’ungulats domèstics i salvatges sobre l’hàbitat en boscos sota pressió.

Accions

 • T6.1- Cremes prescrites i desbrossades mecàniques en punts estratègics per risc d’incendis.
 • T6.2.- Reducció de la pressió d’herbivoria-restauració del sotabosc.
  • T6.2.1- Restauració de pastures properes a boscos amb pressió d’herbivoria per bestiar domèstic.
  • T6.2.2.- Exclusió del bestiar de rodals madurs o sobrepasturats.
  • T6.2.3.- Creació de tancats d’exclusió per a ungulats salvatges.
  • T6.2.4.- Restauració del sotabosc als tancats d’exclusió.

WP7: Regulació de l’ús públic

Objectius específics​

 • Prevenir l’impacte de les activitats recreatives sobre la biota, especialment en àrees exposades a sobre-freqüentació, o que contenen espècies sensibles d’interès.
 • Revertir els efectes de la sobre-freqüentació en zones seleccionades.

Accions

 • T7.1- Identificació d’àrees sota pressió o particularment vulnerables a la sobrefreqüentació.
 • T7.2.- Definició de zones d’exclusió per a esdeveniments massius.
 • T7.3.- Restricció d’accés motoritzat a boscos d’alt interès per a la conservació.
 • T7.4.- Racionalització de la xarxa de camins i senders en zones sensibles.
 • T7.5.- Implantació de mesures per reduir el soroll i les molèsties.

WP8: Seguiment de l’impacte ecologic i sòcio-econòmic del projecte

Objectius específics​

 • Avaluar l’impacte del projecte sobre indicadors biològics, espècies clau i funcions ecosistèmiques.
 • Avaluar l’impacte sòcio-econòmic del projecte a escala local.
 • Definir les metodologies  de seguiment post-LIFE.

Accions

 • T8.1-  Seguiment d’indicadors directes (fauna i flora) i indirectes de biodiversitat i estructura.
 • T8.2.- Indicadors del cicle i estocs de C en rodals gestionats (biomassa aèria, sòl orgànic, fusta morta).
 • T8.3.- Indicadors de mitigació d’incendis forestals (càrrega de combustible als PEG, simulacions).
 • T8.4.- Indicadors d’herbivorisme (reducció del pasturatge, vitalitat del sotabosc).
 • T8.5.- Indicadors de freqüentació.
 • T8.6.- Seguiment de l’impacte sòcio-econòmic.
 • T8.7.- Gestió de dades.

WP9: Sostenibilitat, replicació i explotació dels resultats

Objectius específics​

 • Descripció de les estratègies de coordinació per a la replicabilitat de les accions, identificant àrees potencials.
 • Garantir l’ús, transferència i difusió dels resultats del projecte.