Skip to content

Conservació

de les pinedes

de pi negre

del Pirineu

Restauració, conservació i resiliència dels boscos de pi negre (Pinus uncinata) en substrat calcari dels Pirineus​

Protegir i restaurar els boscos de pi negre (Pinus uncinata) del Pirineu, particularment l’HCI 9430* (Boscos montans i subalpins de Pinus uncinata en substrats guixencs o calcaris), per mitjà de la restauració de dinàmiques naturals, l’equilibri funcional de les comunitats representades, i la major resistència al canvi climàtic, considerant els escenaris futurs d’incendis, sequeres i plagues forestals.

Àmbits d'actuació

6 espais de la Xarxa Natura2000
de catalunya i navarra:

Notícies

  • All
  • Notícies

Work Package

WP1:

Gestió del projecte
i accions de coordinació

WP4:

Acords amb propietaris

WP7:

Regulació de l’ús públic

WP2:

Treballs preliminars per al desenvolupament de l’estratègia de conservació de l’hàbitat a escala regional

WP5:

Accions per a la conservació i millora dels boscos de pi negre en calcari

WP8:

Seguiment de l’impacte ecològic i sòcio-econòmic del projecte

WP3:

Plans d’acció sobre l’hàbitat per a cada ZEC, definició de l’estartègia de conservació de l’hàbitat

WP6:

Prevenció i mitigació d’impactes

WP9:

Sostenibilitat, replicació i explotació dels resultats