Skip to content

Socis

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) té per missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural a través de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat. En aquest context, l’activitat que porta a terme està orientada a resoldre problemes relacionats amb la gestió d’ecosistemes i la interacció dels recursos naturals amb la societat, amb l’objectiu de millorar la riquesa i el benestar de les persones i la sostenibilitat del medi natural en el context de canvi global actual. Aquesta orientació es tradueix en el retorn dels resultats del nostre treball a la societat. Els continguts de la nostra activitat s’articulen al voltant de tres programes: Dinàmica del paisatge i biodiversitat, Gestió forestal multifuncional i Governança i bioeconomia del medi rural, en els quals s’emmarquen les diferents línies de recerca, formació i transferència que es desenvolupen a la institució.

Gestió Ambiental de Navarra – Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN-NIK) és un ens instrumental del Govern de Navarra adscrita al Dept. de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, i integrada a la Corporació Pública Empresarial de Navarra (CPEN).
GAN-NIK, com a empresa pública amb alta especialització en els diversos sectors ambientals, vol contribuir que Navarra estigui preparada per afrontar els nous reptes a què ens estem enfrontant: el Canvi Climàtic, la necessitat d’evitar la pèrdua de biodiversitat del territori, lordenació integral dels recursos naturals i la gestió de les zones despais naturals protegits, ajudar a impulsar lestratègia forestal de Navarra o la de lEconomia Circular, etc.
L’activitat abasta diferents camps relacionats amb la gestió ambiental i inclou la redacció, gestió i execució de projectes, plans i programes i la contractació d’obres i serveis relacionats amb la protecció, la preservació, la millora i el manteniment de la natura i amb la política de residus .

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és un organisme públic amb autonomia pròpia que integra totes les competències de l’administració sobre els boscos privats ordenats de Catalunya. Es va crear amb l’objectiu d’unificar i racionalitzar l’acció administrativa d’ordenació i control de les actuacions en els terrenys forestals privats, amb la finalitat última de fomentar la gestió forestal sostenible. Les competències inclouen des de regular, gestionar i donar suport a les finques de propietat privada de Catalunya, a participar en l’elaboració de la planificació forestal i divulgació de mètodes de silvicultura sostenible. Des del 2004 el CPF disposa d’un Pla d’Innovació i Transferència de Tecnologia (PITT), que té com a objectiu transferir els resultats de la recerca forestal a silvicultors i gestors perquè puguin adoptar-los en la seva pràctica habitual. Aquest pla inclou la direcció i finançament de projectes, i especialment l’organització i execució d’activitats de transferència: jornades tècniques, cursos formatius, publicacions tècniques i de divulgació. El PITT inclou accions bàsiques i de difusió i, dins d’aquestes, l’estudi i transferència dels models multifuncionals ORGEST, que integren la millora de l’aprofitament forestal amb la prevenció d’incendis forestals, alhora que milloren la disponibilitat hídrica, la fixació de carboni i la biodiversitat. Aquests models de gestió van ser elaborats al costat del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per a les principals tipologies forestals de Catalunya.

El principal objectiu del CREAF és generar coneixement i crear noves eines metodològiques en el camp de l’ecologia terrestre, amb especial èmfasi en l’ecologia forestal, per tal de millorar la planificació i gestió del medi ambient a les zones rurals i urbanes.

Això s’aconsegueix a través de:

A) La investigació bàsica de primera classe, innovadora. CREAF és un centre d’excel·lència a nivell nacional i internacional.

B) Investigació aplicada, especialment en el camp de la silvicultura. Aquesta investigació contribueix a la gestió sostenible i la conservació dels recursos i ecosistemes forestals.

C) Desenvolupament d’eines metodològiques i conceptuals. Aquestes eines estan dissenyades per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi ambient.

D) La transferència i difusió del coneixement. CREAF transfereix coneixements científics i tecnològics a través de cursos de formació, treballs de consultoria i de diferents tipus de publicacions.

Les activitats del CREAF inclouen la investigació sobre la biodiversitat, dinàmiques i funcions que té com a objectiu: augmentar el coneixement global dels mecanismes que generen i mantenen la biodiversitat i els mecanismes de funcionament dels ecosistemes terrestres, en particular els boscos; l’anàlisi dels patrons territorials que caracteritzen la biodiversitat i l’estructura; i l’estudi dels factors que l’amenacen.

La Fundació Catalunya-La Pedrera és una entitat sense ànim de lucre. Un dels seus principals objectius és la conservació del patrimoni natural i el paisatge i la sensibilització de la població envers la necessitat de protegir el medi ambient.
En aquest sentit, la Fundació té tres línies d’actuació:

  • L’adquisició de territori representatiu d’ambients naturals ben conservats i la subsegüent gestió dels mateixos en col·laboració amb institucions conservacionistes, altres organitzacions no-governamentals i entitats públiques.
  • La col·laboració en projectes de conservació de la natura que porten a terme altres institucions nacionals.
  • Desenvolupar una tasca educativa continuada, entre els infants i joves, així com també entre els adults, per tal de crear valors mediambientals a la nostra societat.

La Fundació ajuda actualment a protegir el 4,5% del territori català i ja té 26 espais en propietat. En aquest sentit, la Fundació participa en la gestió sostenible de 144.096 hectàrees, formades per propietats de la Fundació (adquirides amb propòsits conservacionistes) i altres propietats públiques i/o privades en les que la Fundació té acords de custòdia amb els seus propietaris.

Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

Cofinançament

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya és el departament de l’Administració de la Generalitat que té competències sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca, les activitats cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, els boscos i la indústria agroalimentària i les polítiques d’alimentació, entre altres.

El Govern de Navarra és l’Administració que té competències sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca, les activitats cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, els boscos i la indústria agroalimentària i les polítiques d’alimentació, entre altres, de Navarra.

Col·laboradors