Skip to content
Membres del Consell Assessor d'Experts

Primera reunió del Consell Assessor d’Experts (CAE)

El 20 de febrer de 2024, es va celebrar al Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), la primera reunió del Consell Assessor d’Experts (CAE) del projecte LIFE UNCINATA*.

El Consell Assessor d’Experts és un òrgan consultiu que es constitueix per donar suport científico-tècnic, a tots aquell dubtes que es derivin de l’acció del projecte, ajudant així a encaminar de forma consensuada una visió coral de l’hàbitat.

Aquesta primera reunió, on s’hi van convidar especialistes dels camps de la botànica, la edafologia i l’ecologia, tenia l’objectiu de debatre i consensuar entorn a conceptes específics de l’ecologia i definició del propi hàbitat 9430* Pinedes de pi negre sobre substrat calcari, a partir de la pròpia definició de la Directiva Hàbitats i altres definicions i classificacions oficials.